NAWIGACJA: Wyniki konkursu VETPRO

Logo FRSE

 

Na stronie Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” już są wyniki konkursu 2012

 

Zobacz sam - VETPRO - konkurs 2012

 

Tylko dwa projekty placówek oświatowych w Warszawie wygrały konkurs 2012 na projekty VETPRO „Leonardo da Vinci”.

 

Projekt naszej szkoły dotyczy wymiany doświadczeń między kadrą szkół uczących na różnych poziomach edukacji, a w szczególności placówek dla uczniów na wstępnym etapie kształcenia zawodowego w zakresie wzajemnego poznania systemów edukacyjnych, efektów kształcenia, stosowanych metod nauczania, kierunków kształcenia zawodowego w zależności od potrzeb rynku pracy, możliwości nabywania umiejętności zawodowych przez praktykę w przedsiębiorstwie lub drogą pozaformalną, sposobów uznawania kwalifikacji zawodowych oraz form współpracy z pracodawcami z małych lub średnich firm. W ten sposób będzie można porównać główne obszary działań w Polsce i Wielkiej Brytanii w kształceniu zawodowym młodzieży, co może przyczynić się do innowacji edukacyjnych.

 

Drugi obszar zagadnień dotyczy kwestii niepowodzeń szkolnych uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym z różnych przyczyn. Uczestnicy wymiany zapoznają się z programami realizowanymi w szkolnictwie angielskim w celu przeciwdziałania temu zjawisku, z metodami pracy z uczniem i z działaniami mającymi na celu podnoszenie motywacji ze szczególnym uwzględnieniem niepowodzeń edukacyjnych, także w kształceniu zawodowym oraz z formami opieki nad uczniami wymagającymi wsparcia.

 

Trzecim obszarem zagadnień, które staną się przedmiotem wymiany doświadczeń, są skuteczne metody nauczania języka obcego cudzoziemców, ponieważ z tym problemem polska szkoła zetknęła się od niedawna w związku z napływem uczniów obcego pochodzenia do naszego kraju. Znajomość języka kraju pobytu ucznia - obcokrajowca obok kwalifikacji zawodowych, które może zdobyć w szkole, daje gwarancję jego integracji ze społeczeństwem i jest formą przeciwdziałania wykluczeniu lub zamykaniu się we własnym środowisku.

 

Czwarty obszar zagadnień wymiany dotyczyć będzie funkcjonowania placówki szkolnej w środowisku lokalnym, zasad finansowania, zarządzania i kierowania szkołą. Jest on istotny z punktu widzenia władz oświatowych i kadry zarządzającej.

 

W związku z takim zakresem tematycznym projektu zwiedzimy wybrane placówki edukacyjne (na różnych poziomach edukacji), odbędziemy spotkania z kadrą tych placówek, zamierzamy uczestniczyć w wybranych zajęciach edukacyjnych oraz spotkamy się z osobami odpowiedzialnymi za kształcenie w mieście Plymouth. Zamierzamy także wziąć udział w spotkaniu z pracodawcami posiadającymi małe lub średnie firmy na temat rynku pracy w Wielkiej Brytanii oraz podjąć dyskusję na temat skutecznych form współpracy biznesu i placówek kształcenia zawodowego.

 

W planowanym wyjeździe weźmie udział duża grupa nauczycieli szkół różnego typu z dzielnicy Ochota w Warszawie, specjalistów w danej dziedzinie oraz przedstawiciel władz oświatowych szczebla lokalnego (Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Warszawa Ochota). Będą to dwie grupy po maksymalnie 11 osób, które wyjadą do Plymouth w listopadzie 2012 r. oraz w marcu 2013 r. (Terminy wizyt zostaną dostosowane do kalendarzy roku szkolnego w Polsce i w Wielkiej Brytanii.) Przewidujemy rozpoczęcie projektu we wrześniu 2012 r., natomiast jego zakończenie na grudzień 2013 r.

 

Efektem materialnym wymiany doświadczeń będzie publikacja przygotowana wspólnie przez uczestników projektu na tematy poruszane podczas wizyty w formie broszury informacyjnej, a także w formie elektronicznej jako materiały szkoleniowe dla rad pedagogicznych (prezentacje multimedialne, projekty szkoleń, konspekty lekcji i in.) Projekt odpowiada potrzebom środowiska nauczycielskiego w związku z reformą sytemu kształcenia zawodowego, umożliwi głębsze zrozumienie idei tych zmian i uzmysłowi korzyści z nich płynące dla uczniów i nauczycieli na przykładzie szkolnictwa brytyjskiego, które takie zmiany wprowadziło kilka lat temu.

 

Udział w wymianie potwierdzą stosowne certyfikaty wydane przez Beneficjenta i organizację pośredniczącą wszystkim uczestnikom projektu.

 

Autorka Projektu

Wiesława Mościcka - Filipczak