NAWIGACJA: PROGRAM "LEONARDO DA VINCI"

Narodowa Agencja Programu
„Uczenie się przez całe życie” -  Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa

tel.: (22) 622 37 12, 622 34 47; faks: 622 37 10, 
www: http://www.leonardo.org.pl   e-mail: leonardo@frse.org.pl

 

PROGRAM

Program pedagogiczno - kulturowo- językowy składa się z następujących części:
1. Informacje na temat Wielkiej Brytanii - szkolenie;
2. Kurs kulturowo - językowy;
3. Warsztaty pedagogiczno - psychologiczne;
Ad 1
Szkolenie na temat kraju, w którym ma się odbyć staż zawiera szczegółowe informacje o historii, kulturze , polityce i gospodarce Wielkiej Brytanii. Nie jest powtórzeniem wiadomości szkolnych, które z racji wymagań programowych muszą być ogólnikowe. Poza tym szkolenie to łączy wiedzę z różnych przedmiotów, n. p. z geografii, historii, wiedzy o kulturze i o społeczeństwie, ma więc charakter syntetyzujący i systematyzujący wiadomości.
Ad 2
Kurs kulturowo - językowy kładzie nacisk na praktyczne umiejętności językowe, przede wszystkim na mówienie, czyli na konwersację w konkretnych sytuacjach z życia codziennego, z którymi mogą się zetknąć beneficjenci podczas  stażu. Kilka zajęć zostanie poświęconych na doskonalenie języka zawodowego. Taki sposób poznawania języka obcego nie jest praktykowany w szkole, ponieważ  programy nauczania są ukierunkowane na opanowanie wielu różnych struktur językowych, toteż ćwiczenia w mówieniu to tylko jeden z elementów procesu dydaktycznego. Kurs językowy ma charakter przede wszystkim pragmatyczny.
Ad 3
W trakcie warsztatów pedagogiczno - psychologicznych beneficjenci poznają różne formy pracy w zespole, uczą się technik współdziałania i rozwiązywania problemów oraz przechodzą trening psychologiczny umożliwiający radzenie sobie w trudnych sytuacjach, szczególnie w pracy. W programach szkolnych nie ma tego rodzaju zajęć z uczniami. Jednak w przypadku stażystów odbywających staż zagranicą wydają się konieczne.