NAWIGACJA: PROGRAM "LEONARDO DA VINCI"

Narodowa Agencja Programu
„Uczenie się przez całe życie” -  Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa

tel.: (22) 622 37 12, 622 34 47; faks: 622 37 10, 
www: http://www.leonardo.org.pl   e-mail: leonardo@frse.org.pl

 

CELE PROJEKTU

W Projekcie proponowane staże mają na celu:
· Wspieranie beneficjentów ( szczególnie osób niepełnosprawnych)wchodzących na polski lub europejski rynek pracy po skończeniu szkoły zawodowej dzięki umożliwieniu zdobycia doświadczenia zawodowego.
· Zwiększenie szans absolwentów szkoły na zatrudnienie - przewidywany wzrost zatrudnienia absolwentów o ok. 30%).
· Realizację wybranej europejskiej ścieżki szkolenia zawodowego ( „Europass- Mobility”).
· Dostosowanie treści kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy - opracowanie programu stażu zawodowego lub programu autorskiego w profilu zarzadzanie informacją.
· Nawiązanie współpracy między szkołą zawodową i przedsiębiorstwami oraz jej kontynuacja także po zakończeniu programu Leonardo da Vinci.
· Doskonalenie umiejętności językowych beneficjentów, w tym języka zawodowego.
Proponowany projekt powinien wpłynąć na system kształcenia zawodowego w naszej placówce szkolnej (szczególnie w szkole policealnej w zawodzie: technik informacji naukowej oraz w liceum profilowanym w profilu: zarządzanie informacją),może zainspirować do napisania autorskich programów nauczania, w których nacisk zostanie położony na doskonalenie nabytych umiejętności zawodowych.
Powinien uświadomić absolwentom potrzebę doskonalenia kompetencji zawodowych nawet po skończeniu nauki w szkole, a także wyzwolić inicjatywę w poszukiwaniu pracy. Dotyczy to szczególnie osób ze specjalnymi potrzebami, które trudno adaptują się w środowisku i rzadko wykazują się mobilnością.
Staże umożliwią doskonalenie systemu kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów rynku pracy, także na szczeblu regionu w przypadku upowszechnienia rezultatów Projektu.
Sądzimy, że pracodawcy chętniej zaczną zatrudniać osoby mniej sprawne, biorąc pod uwagę doświadczenie przez nie nabyte podczas stażu.