NAWIGACJA: PROGRAM "LEONARDO DA VINCI"

Narodowa Agencja Programu
„Uczenie się przez całe życie” -  Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa

tel.: (22) 622 37 12, 622 34 47; faks: 622 37 10, 
www: http://www.leonardo.org.pl   e-mail: leonardo@frse.org.pl

 

BENEFICJENCI

Beneficjentami Projektu są absolwenci XLI Liceum Profilowanego o profilu zarządzanie informacją, Szkoły Policealnej Nr 17 kształcącej w zawodzie technik informacji. Po zakończeniu trzyletniej nauki w liceum profilowanym absolwenci mogą ją kontynuować w rocznej szkole policealnej lub pomaturalnej i po złożeniu egzaminu z przygotowania zawodowego zdobyć tytuł technika.
Szczególnie trudną sytuację na rynku pracy mają uczniowie niepełnosprawni o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na upośledzenie fizyczne (ograniczenia ruchowe) w stopniu lekkim (n. p. wolne tempo pracy).
Dzięki nauce w ZS Nr 26 zdobywają zawód, który nie wymaga sprawności fizycznej. Mogą zostać zatrudnieni w instytucjach gromadzących dane (biblioteki, urzędy pracy, urzędy statystyczne i in.), wprowadzać i archiwizować informacje, wykorzystując technologię informatyczną.
Beneficjantami Projektu są także absolwenci instytucji partnerskiej, czyli Pomaturalnego Studium Zawodowego Zaocznego Centrum Edukacji Bibliotecznej i Dokumentacyjnej w Warszawie, kształcący się w zawodzie bibliotekarza w specjalizacji bibliotekarstwo publiczne i szkolne oraz wiedza o mediach. Po uzyskaniu dyplomu mogą podjąć studia licencjackie i magisterskie w IINiSB UW. Staż zagraniczny pomoże beneficjentom w znalezieniu pracy oraz podniesie ich kwalifikacje zawodowe.
W przypadku beneficjentów niepełnosprawnych przewiduje się także nabór z innych szkół warszawskich pod warunkiem, że będą oni spełniać kryteria kwalifikacji na staż zagraniczny.
Każda grupa beneficjentów powinna w trakcie stażu zrealizować następujący program:
1. Szkolenie w zakresie języka zawodowego (języka angielskiego).
2. Szkolenia na temat BHP, organizacji i działalności zakładu pracy jako miejsca stażu z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa.
3. Doskonalenie zawodowe w zakresie:
- znajomości polityki gromadzenia zbiorów ośrodka informacji lub biblioteki realizujących program stażu,
- znajomości procedur pozyskiwania źródeł informacji właściwego dla miejsca stażu,
- zasad ewidencji dokumentów obowiązujących w miejscu stażu,
- sporządzania charakterystyki rzeczowej dokumentu w języku informacyjno-wyszukiwawczym stosowanym w miejscu stażu,
- charakteryzowania kategorii i potrzeb użytkowników w miejscu stażu,
- udzielania informacji związanych z zapytaniem użytkownika,
- pozyskiwania, opracowania i udostępniania dokumentu w języku angielskim.
4. Projekt odpowiada potrzebom beneficjentów w zakresie:
- Podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez doskonalenie kompetencji zawodowych (zapewnia doświadczenie zawodowe zgodne z kierunkiem kształcenia).
- Podniesienia kwalifikacji językowych, ponieważ staż zagraniczny mobilizuje do intensywnej nauki języka obcego.
- Ułatwienia poruszania się po europejskim rynku pracy.
- Orientacji w potrzebach pracodawców.
- Poprawy samooceny, pomocy w sformułowaniu celów życiowych i wyzwolenia aktywności.

Przewiduje się, że dzięki odbytemu stażowi międzynarodowemu beneficjenci łatwiej znajdą pracę w kraju lub zagranicą. Zdobyte doświadczenie zawodowe i umiejętności językowe mogą okazać się zgodne z oczekiwaniami pracodawców. Stażyści będą mogli doskonalić umiejętności technologiczne i językowe, zdobędą doświadczenie zawodowe oraz poznają standardy pracy w krajach UE.

 

PRZYGOTOWANIE BENEFICJENTÓW DO STAŻU

1. Pierwszy etap w Polsce w formie warsztatów informacyjnych o kraju przyjmującym stażystów prowadzonych przez nauczycieli języków obcych i geografii, kursów doskonalących znajomość języka obcego, szkoleń w zakresie obsługi programów komputerowych w języku angielskim oraz szkoleń dla stażystów i opiekunów stażystów prowadzonych przez kierownika projektu lub jego zastępcę i pedagogów specjalnych.
2. Drugi etap w kraju przyjmującym stażystów - 15 - godzinne szkolenie w zakresie języka zawodowego.
3. Program kulturowy ustalony w formie negocjacji z partnerem zagranicznym (przed podpisaniem umowy). Przewidujemy wycieczki krajoznawcze połączone ze zwiedzaniem obiektów zabytkowych oraz udział w różnych wydarzeniach kulturalnych ważnych dla regionu, w którym przebywają stażyści. Mamy także nadzieję, że pracodawcy zagraniczni zaoferują różne formy integracji uczestników projektu z pracownikami swojej instytucji.